3. DUO záhorácka výstava ušľachtilých morčiat

Termín konania
03.08.2024
Začiatok prihlasovania
07.07.2024 20:00
Uzávierka výstavy
24.07.2024 20:00
Posudzovatelia
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ), Eliška Poláčková (CZ), Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ)

Kapacita v posudzovaných štandardoch
Štandard A+B (SK)
125 klietok
Voľných: 17 klietok
Bez limitov
Štandard C (SK)
25 klietok
Voľných: 6 klietok
Bez limitov
Zápisné
8 €
Poplatok za posúdenie morčaťa
7 € (A,B,C)
Ocenenia
Pôjde o DUO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov. Štandard C bude mať dva posudky.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:

BIS krátkosrsté, dlhosrsté, štandard B,
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
cena posudzovateľa,
najlepší maznáčik 1.2.3.,
pár 1.2.3.,
kolekcia 1.2.3.,
čestná cena organizátora.
Organizátori
Jana a Zuzana Morávková, Mgr. Ivana Gulánová, Nina Poláková
Osoba zodpovedná za prihlášky
Lukáš Klimša (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Program
Príjem morčiat od 7:30 do 9:00.
Začiatok posudzovania o 9:30.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 18:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!
Prihlasovacie podmienky
- Prihlasovanie bude realizované elektronicky cez web www.cavyshow.sk aj www.cavyshow.eu (v menu výstavy).
- Štandard A aj B je určený len pre morčatá s PP alebo VP (PP/VP iných slovenských organizácií než SZCH či iných českých organizácií než ČSCH nebudú akceptované). Organizátor alebo ním poverená osoba môže od vystavovateľa vyžadovať predloženie PP/VP vopred elektronickou formou, napríklad prostredníctvom emailu. V prípade, že vystavovateľ nesplní túto požiadavku alebo PP/VP nezodpovedá ustanoveniam týchto propozícií, môže byť prihláška zrušená. V štandarde C nie je PP alebo VP vyžadované.
- Do štandardov A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH prípadne inej zahraničnej organizácie chovateľov morčiat pre aktuálny rok (táto povinnosť nie je vyžadovaná u vystavovateľov z krajín, v ktorých neexistuje oficiálna organizácia chovateľov morčiat). Členstvo vystavovateľov vopred overuje organizátor alebo ním poverená osoba, obvykle osoba zodpovedná za prihlášky. V štandarde C (maznáčik) nie je členstvo vyžadované.
- Zmeny v prihláškach, ktoré nevie vystavovateľ vykonať sám cez tento web, konzultuje s osobou zodpovednou za prihlášky. Po uzávierke už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Vystavovateľovi je umožnené po dohode s organizátorom prihlásiť alebo zameniť morča po uzávierke až do stredy 31.07.2024 12:00. Takto prihlásené (zamenené) morča bude mať nárok na získanie ocenenia CAC, ale už bude mať z organizačných dôvodov vopred znemožnený postup do ďalších súťaží (vystavovateľ je o podmienkach vopred informovaný).
- Všetky morčatá, ktoré sa nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
Výstavné podmienky
- Morčatá budú vystavované vo vlastných boxoch vystavovateľov. Každý vystavovateľ si musí zabezpečiť sám podstielku, seno aj potravu. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať poriadok počas výstavy a po ukončení výstavy po sebe upratať.
- Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.
Spôsob platby
SK účet v EUR: SK59 0900 0000 0051 1581 8323
CZ učet v CZK: 2701157923/2010 (možnosť pre vystavovateľov z ČR)

- Výstavné poplatky je potrebné uhradiť vopred prevodom na uvedené účty do termínu uzávierky výstavy. Výnimku tvoria vystavovatelia zo zahraničia, ktorí uhradia poplatky v hotovosti na mieste konania výstavy v eurách alebo česi aj v CZK.
- Detaily o výpočte poplatkov a ďalšie informácie o platbe nájdete po prihlásení v menu výstavy (Výpočet poplatkov).
- V prípade zrušenia zaplatenej prihlášky pred termínom uzávierky budú poplatky vrátené v plnom rozsahu na základe vyžiadania do 7 kalendárnych dní.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti. V prípade prítomnosti morčiat na čakacej listine budú neuhradené prihlášky automaticky zrušené v prospech morčiat na čakacej listine.
Generálni sponzori výstavy
Veterinárne podmienky
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Morčatá musia byť pred výstavou odčervené od ekto a endoparazitov, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom potvrdení o zdravotnom stave. Je zakázané vystavovať, uchovňovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g (nevýstavné predajné morčatá min. hmotnosť 300g). V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Uchovnenie morčiat
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH (0,50 €) alebo registrovať pod ČSCH (50 CZK) po individuálnej dohode s posudzovateľom. Nezabudnite si priniesť originál PP/VP a pre ČSCH aj kópiu. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO SZCH resp. ČSCH na príslušný rok. Uchovnenie aj registrácia budú umožnené aj nevystavovateľom.
Sponzori výstavy
Podmienky predaja
Predaj bude umožnený pre vystavované aj nevystavované morčatá s PP/VP, avšak povolený len pre vystavovateľov. Každý chovateľ je zodpovedný za zabezpečenie vlastného predaja vo vlastných boxoch, ktoré musia byť jasne označené a umiestnené v priestore na to určenom organizátorom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie a ich hmotnosť nesmie byť nižšia ako 300 gramov. Pri predaji morčaťa je predajca povinný odovzdať novému majiteľovi PP alebo VP. Predajné miesto je nutné si vopred rezervovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Poplatok za jedno „predajné miesto“ je 5 € (1 predajné miesto = 1 box = max. 3 morčatá rovnakého pohlavia). Poplatok za predajné miesta sa uhrádza v hotovosti na mieste konania výstavy.
GDPR a iné ustanovenia
1.) Podmienky GDPR
a. Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y) a súčasne súhlasí so všeobecnými
podmienkami
tohto webu. Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b. Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) sa zaväzuje riadiť znením propozícií, výstavného poriadku a tiež pokynmi v prijatých emailoch od organizátora resp. v systémových emailoch vygenerovaných týmto webom.
c. Vystavovateľ súhlasí a sa zaväzuje, že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).
d. V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (celé meno/á, email, obec, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).
e. Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s tým, že mu budeme priebežne zasielať emailom informácie o výstave a jeho prihláškach. Tieto emaily môžu byť odosielané z emailu organizátora, osoby zodpovednej za prihlášky alebo/aj z domén @cavyshow.sk/eu. Nastavenie odberu noviniek v profile nemá na tento druh emailov vplyv.

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body "a" až "e") do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body "a" až "e") ani zrušiť prihlášky na výstavu(y). Organizátor a správca tohto webu sa zaväzujú, že osobné údaje vystavovateľa nepoužijú na iné účely a neposkytnú ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov. Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s prípadným fotografovaním na výstave a následným umiestnením fotiek alebo videí na webové stránky a na sociálne siete.

2.) Organizátor môže upravovať celé znenie výstavných propozícií vrátane výšky poplatkov do dňa spustenia prihlasovania.
3.) Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu okrem navýšenia výšky poplatkov, zmeny miesta a termínu konania. Po uzávierke je organizátorovi umožnená len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné upravenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.
4.) Členom organizačného týmu výstavy je aj osoba zodpovedná za prihlášky (Lukáš Klimša), ktorá je organizátormi výstavy poverená overovaním členstva vystavovateľov v ZO, overovaním splnenia podmienok PP/VP, komunikáciou s vystavovateľmi, osobitne aj prostredníctvom hromadných emailov, a odosielaním propozícií a iných dokumentov výstavy na PK morčiat SZCH, ako aj ich prípadným konzultovaním.