1. Základné informácie

 1. Prihlasovanie na výstavy je realizované on-line systémom na webe www.cavyshow.sk (ďalej len "web") v slovenčine, angličtine, poľštine a maďarčine.

 2. Web je prístupný pre slovenských aj zahraničných vystavovateľov z krajín EÚ.

 3. Registrácia na webe je pre všetkých vystavovateľov povinná a zadarmo. Bez registrácie nie je možné podať prihlášku na výstavu a nie je tiež povolené, aby viac vystavovateľov používalo jednu registráciu na podanie viacerých prihlášok. Pred podaním prvej prihlášky na konkrétnu výstavu je vystavovateľ povinný vždy kontrolovať svoje osobné údaje uvedené v profile.

 4. Neúplné alebo nesprávne vyplnené prihlášky nie sú akceptované a budú automaticky vymazané bez predchádzajúceho upozornenia organizátora alebo systému. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých vystavovateľov a zabezpečiť bezproblémové prihlasovanie si správca webu vyhradzuje právo zaviesť limit 5 (10) morčiat na vystavovateľa na prvých 24 hodín prihlasovania bez potrebného súhlasu organizátora v prípade, že vystavovatelia nepodávajú prihlášky korektne a v súlade s pokynmi a pravidlami.

 5. Vystavovateľ má možnosť upravovať informácie o morčati v prihláške prostredníctvom webu. Po potvrdení prihlášky už však nemôže meniť zvolený štandard ani deň výstavy (sobota/nedeľa). Vystavovateľ má tiež možnosť zrušiť prihlášku cez web do uzávierky výstavy.

 6. Po úprave alebo odoslaní prihlášky vystavovateľ dostane potvrdzujúci e-mail, s výnimkou situácie, keď bola prihláška vymazaná.

 7. Za správnosť vyplnenia prihlášky na výstavu nesie plnú zodpovednosť vystavovateľ.

2. Platby výstavných poplatkov

 1. Organizátor prijíma výstavné poplatky na svoj vlastný účet alebo na účet správcu webu (Fio banka, číslo účtu SK83 8330 0000 0024 0112 2243) v mene EUR.

 2. Slovenský vystavovateľ hradí výstavné poplatky vopred prevodom na účet (bod 2. a.) do termínu stanoveného propozíciami.

 3. Organizátor nastavuje pre zahraničných vystavovateľov automaticky úhradu poplatkov na výstave (PnV), takže nemusia kontaktovať osobu zodpovednú za prihlášky. Zahraničný vystavovateľ má však aj možnosť zvoliť si platbu prevodom na slovenský alebo český účet (bod 2.a. a 2.d.).

 4. Organizátor alebo správca webu bezplatne poskytnú vystavovateľovi možnosť uskutočniť platbu výstavných poplatkov v českej mene (CZK) na účet organizátora alebo na český účet správcu webu (Fio banka, číslo účtu 2701157923/2010).

 5. Propozície výstavy musia, okrem informácie o slovenskom účte, obsahovať aj uvedenie možnosti platby v českej mene (CZK).

 6. V prípade, že vystavovateľ sa rozhodne zrušiť zaplatenú prihlášku pred stanoveným termínom uzávierky, má právo požiadať o vrátenie výstavných poplatkov v plnom rozsahu.

3. Organizátor

 1. Organizátor musí byť členom ZO morčiat SZCH.

 2. Výstava musí byť ohlásená na Plemennej knihe morčiat SZCH a tiež musí byť nahlásená na Regionálnej a veterinárnej správe. Správca webu nezodpovedá za splnenie povinností organizátora.

 3. Organizátor musí na výstave udeľovať minimálne ocenenie CAC.

 4. Propozície výstavy sú vytvárané a spravované výhradne správcom webu v spolupráci s organizátorom, ktorý je povinný neodkladne nahlásiť ich zmeny. Organizátor je zodpovedný za zosúladenie propozícií s výstavným poriadkom a tieto propozície nesmú byť v rozpore s všeobecnými podmienkami webu.

 5. Organizátor má právo požiadať o vloženie reklamného banneru sponzora do propozícií výstavy s preklikom na stránku sponzora. Je možné mať neobmedzený počet sponzorov rozdelených do kategórií "generálny sponzor" a "sponzor". Správca webu však má právo odmietnuť umiestnenie reklamného banneru bez udania dôvodu.

 6. Organizátor môže požiadať o umiestnenie špecifického reklamného banneru pre "generálneho sponzora" výstavy aj v bočnom menu webu s preklikom na stránku sponzora (maximálne traja sponzori). Správca webu však má právo odmietnuť umiestnenie reklamného banneru bez udania dôvodu.

 7. Organizátor musí aktívne spolupracovať s osobou zodpovednou za prihlášky a nahlasovať prípadne aj všetky prijaté platby za výstavné poplatky. Kontaktovanie vystavovateľov je výlučne zodpovednosťou osoby zodpovednej za prihlášky alebo organizátora.

 8. Prihlášky spravuje osoba zodpovedná za prihlášky (úprava, vymazania, potvrdenie, stav úhrady a iné) až do uzávierky výstavy. Potvrdenie prihlášky musí byť vykonané do 48 hodín od jej podania.

 9. Organizátor si môže vopred stanoviť limit prihlásených morčiat na vystavovateľa a kapacity pre jednotlivé štandardy alebo ich kombinácie (A+B alebo A+B+C).

 10. Organizátor alebo osoba zodpovedná za prihlášky musí do 2 dní po termíne uzávierky skontrolovať všetky prihlášky a vykonať predprípravu na vygenerovanie posudzovacích lístkov.

 11. Organizátor dostane po skontrolovaní prihlášok od správcu webu zoznam prihlásených morčiat v elektronickej forme pre tvorbu katalógu a tiež posudzovacie lístky pre všetky prihlásené morčatá v elektronickej podobe.

 12. Organizátor má právo požiadať správcu webu o zverejnenie katalógu na webe pred samotným dňom konania výstavy.

4. Osobné údaje vystavovateľov (GDPR) 

 1. Web trvale neukladá ani neposkytuje tretím stranám informácie (ip adresa, lokalita,...) o návštevníkov webu. Cookies webu sú čisto technického charakteru a slúžia výhradne pre zabezpečenie prihlasovania vystavovateľa na web alebo na prispôsobenie vzhľadu webu pre konkrétny typ zariadenia návštevníka webu.
 2. Registrácia na webu požaduje len minimum osobných údajov a to: meno a priezvisko, obec a krajina trvalého pobytu, email a názov ZO morčiat.
 3. Organizátor nemôže požadovať ďalšie osobné údaje a to ani "variabilný symbol" platby v tvare dátumu narodenia.
 4. Osobné údaje zadané vystavovateľom (bod 4. b.) budú sprístupnené výhradne organizátorovi výstavy. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám je vylúčené zo strany správcu webu, ktorý ale nenesie zodpovednosť za organizátora v otázke nakladania s osobnými údajmi vystavovateľov.
 5. Vybrané osobné údaje (bod 4. b.) budú trvale súčasťou verejných dokumentov a to výstavného katalógu a výsledkovej listiny na rôznych špecializovaných weboch chovu morčiat.
 6. Všetky prihlášky budú vymazané z webu najneskôr do 90 dní po uskutočnení výstavy.
 7. Po registrácií vystavovateľa na webe, osobné údaje (bod 4. b.) zostanú uchované pre ďalšie prihlasovanie na budúcu výstavu.
 8. Vystavovateľ má právo požiadať o zrušenie registrácie na webe. V prípade, že vystavovateľ má podanú čo len jednu prihlášku na jednu z aktuálnych výstav, tak nemôže v daný moment požiadať o zrušenie registrácie na webe až do dňa konania výstavy.

5. Technické informácie

 1. Správca webu si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup na web (úplne alebo čiastočne) s cieľom vykonania nutnej údržby alebo aktualizácie, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 2. Správca webu nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol organizátorovi alebo vystavovateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku: prerušenia fungovania stránky, neoprávneného zásahu tretích osôb; nezlučiteľnosťou webovej stránky s koncovým zariadením organizátora alebo vystavovateľa; technických problémov, vrátane chýb a zlyhania webovej stránky.
 3. V prípade, že sa konajú dve samostatné výstavy za sebou (napr. v sobotu a v nedeľu), bude prihlasovanie realizované pomocou jedného prihlasovacieho formulára s možnosťou výberu dňa výstavy (napr. sobota, nedeľa, alebo oba dni).
 4. Menu výstavy na webe (obsahujúce informácie pre vystavovateľov a organizátora) bude k dispozícii až po spustení prihlasovania na výstavu. Stav naplnenia kapacity v menu výstavy bude dostupný len počas priebehu prihlasovania. Organizátor má možnosť vybrať si zo viacerých možností, ako bude stav naplnenia zobrazovaný.
 5. Sekcia výstavy na webe sa po uskutočnení výstavy zruší do 14 dní a propozície výstavy sa budú zobrazovať v archíve uskutočnených výstav po dobu minimálne 6 mesiacov vrátane bannerov sponzorov podľa bodu 3. e. .

6. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor súhlasí so všeobecnými podmienkami v momente zverejnenia propozícií výstavy na tomto webe a zaväzuje sa ich dodržiavať počas realizácie výstavy. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zrušením realizácie prihlasovania na výstavu zo strany organizátora.
 2. Správca webu má právo prerušiť realizáciu výstavy v prípade, že mu ľubovoľná zložka Slovenského zväzu chovateľov (ZO, PK, ...) nahlási porušenie výstavného poriadku alebo iných predpisov a nariadení.
 3. Za každý deň samostatnej výstavy je organizátor povinný uhradiť poplatok vo výške 5 €. Poplatok je splatný do 10 pracovných dní po uskutočnení výstavy na účet Fio banka, SK93 8330 0000 0022 0065 7110.
 4. Správca webu má právo odmietnuť realizáciu výstavy bez povinnosti udania konkrétneho dôvodu.
 5. Všeobecné podmienky môžu byť správcom zmenené výhradne v období, počas ktorého neprebieha prihlasovanie na výstavu (obdobie od spustenia prihlasovania až do uzávierky výstavy). Správca webu je povinný informovať organizátora o zmenách len v období zverejnenia danej výstavy na webe.
 6. Všetky ustanovenia v tomto dokumente sú v platnosti od 17.02.2023 a vykonávané správcom, vlastníkom a kontaktnou osobou webu, Lukášom Klimšom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).