1. Základné informácie

 1. Prihlasovanie na výstavy je realizované on-line systémom na webe www.cavyshow.sk a na záložnom webe www.cavyshow.eu (ďalej len "web") v slovenčine, angličtine, poľštine a maďarčine.
 2. Web je prístupný pre slovenských aj zahraničných vystavovateľov z krajín EÚ.
 3. Registrácia na webe je pre všetkých vystavovateľov povinná a zadarmo. Bez registrácie nie je možné podať prihlášku na výstavu a nie je tiež povolené, aby viac vystavovateľov používalo jednu registráciu na podanie viacerých prihlášok. Pred podaním prvej prihlášky na konkrétnu výstavu je vystavovateľ povinný vždy kontrolovať svoje osobné údaje uvedené v profile.
 4. Neúplné alebo nesprávne vyplnené prihlášky nie sú akceptované a budú automaticky vymazané bez predchádzajúceho upozornenia organizátora alebo systému. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých vystavovateľov a zabezpečiť bezproblémové prihlasovanie si správca webu vyhradzuje právo zaviesť limit 5 (10) morčiat na vystavovateľa na prvých 24 hodín prihlasovania bez potrebného súhlasu organizátora v prípade, že vystavovatelia nepodávajú prihlášky korektne a v súlade s pokynmi a pravidlami.
 5. Vystavovateľ má možnosť upravovať informácie o morčati v prihláške prostredníctvom webu. Ak si vystavovateľ želá zmenu zvoleného štandardu alebo dňa výstavy (sobota/nedeľa) po potvrdení prihlášky, musí o to požiadať osobu zodpovednú za prihlášky, ktorá potom rozhodne o schválení takejto zmeny. Vystavovateľ má tiež možnosť zrušiť prihlášku cez web do uzávierky výstavy.
 6. Potvrdzovací e-mail o prijatí prihlášky bude doručený vystavovateľovi do 48 hodín po jej podaní.
 7. Ak je kapacita výstavy naplnená, prihláška bude umiestnená na čakateľskú listinu. V prípade uvoľnenia kapacity bude vystavovateľ ihneď kontaktovaný na e-mail, na ktorý musí zareagovať do 24 hodín. V opačnom prípade uvoľnené miesto bude ponúknuté ďaľšiemu vystavovateľovi s prihláškami na čakateľskej listine.
 8. Za správnosť vyplnenia prihlášky na výstavu nesie plnú zodpovednosť vystavovateľ.

2. Organizátor

 1. Organizátor musí byť členom ZO morčiat SZCH.
 2. Výstava musí byť ohlásená na Plemennej knihe morčiat SZCH a tiež musí byť nahlásená na Regionálnej a veterinárnej správe. Správca webu nezodpovedá za splnenie povinností organizátora.
 3. Organizátor musí na výstave udeľovať minimálne ocenenie CAC.
 4. Propozície výstavy sú vytvárané a spravované výhradne správcom webu v spolupráci s organizátorom, ktorý je povinný neodkladne nahlásiť ich zmeny. Organizátor je zodpovedný za zosúladenie propozícií s výstavným poriadkom a tieto propozície nesmú byť v rozpore s všeobecnými podmienkami webu.
 5. Organizátor má právo požiadať o vloženie reklamného banneru sponzora do propozícií výstavy s preklikom na stránku sponzora. Je možné mať neobmedzený počet sponzorov rozdelených do kategórií "generálny sponzor" a "sponzor". Správca webu však má právo odmietnuť umiestnenie reklamného banneru bez udania dôvodu.
 6. Prihlášky spravuje osoba zodpovedná za prihlášky (úprava, vymazania, potvrdenie, stav úhrady a iné) až do uzávierky výstavy. Je nevyhnutné, aby prihlášky boli prijímané a spracované do 48 hodín od ich doručenia, a to v poradí, ako boli doručené, v súlade so zásadami Fair Play. Správca webu je zodpovedný za vykonávanie tejto úlohy. V prípade, že správca webu odmietne svoju úlohu, organizátor si má právo určiť inú osobu, ktorá bude túto povinnosť plniť, pričom táto osoba nemusí byť organizátorom výstavy.
 7. Organizátor si môže vopred stanoviť limit prihlásených morčiat na vystavovateľa a kapacity pre jednotlivé štandardy alebo ich kombinácie (A+B,C alebo A,B,C).

3. Osobné údaje vystavovateľov (GDPR)

 1. Web trvale neukladá ani neposkytuje tretím stranám informácie (ip adresa, lokalita,...) o návštevníkov webu. Cookies webu sú čisto technického charakteru a slúžia výhradne pre zabezpečenie prihlasovania vystavovateľa na web alebo na prispôsobenie vzhľadu webu pre konkrétny typ zariadenia návštevníka webu.
 2. Registrácia na webu požaduje len minimum osobných údajov a to: meno a priezvisko, obec a krajina trvalého pobytu, email a názov ZO morčiat.
 3. Organizátor nemôže požadovať ďalšie osobné údaje a to ani "variabilný symbol" platby v tvare dátumu narodenia.
 4. Osobné údaje zadané vystavovateľom (bod 3. b.) budú sprístupnené výhradne organizátorovi výstavy. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám je vylúčené zo strany správcu webu, ktorý ale nenesie zodpovednosť za organizátora v otázke nakladania s osobnými údajmi vystavovateľov.
 5. Vybrané osobné údaje (bod 3. b.) budú trvale súčasťou verejných dokumentov a to výstavného katalógu a výsledkovej listiny aj na rôznych špecializovaných weboch chovu morčiat.
 6. Všetky prihlášky budú z webu odstránené najneskôr do 90 dní po skončení výstavy, ale ich údaje môžu byť použité na účely štatistiky týkajúcej sa výstav, pričom osobné údaje vystavovateľa budú anonymizované.
 7. Po registrácií vystavovateľa na webe, osobné údaje (bod 3. b.) zostanú uchované pre ďalšie prihlasovanie na budúcu výstavu.
 8. Vystavovateľ má právo požiadať o zrušenie registrácie na webe. V prípade, že vystavovateľ má podanú čo len jednu prihlášku na jednu z aktuálnych výstav, tak nemôže v daný moment požiadať o zrušenie registrácie na webe až do dňa konania výstavy.

4. Technické informácie

 1. Správca webu si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup na web (úplne alebo čiastočne) s cieľom vykonania nutnej údržby alebo aktualizácie, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 2. Správca webu nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol organizátorovi alebo vystavovateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku: prerušenia fungovania stránky, neoprávneného zásahu tretích osôb; nezlučiteľnosťou webovej stránky s koncovým zariadením organizátora alebo vystavovateľa; technických problémov, vrátane chýb a zlyhania webovej stránky.
 3. V prípade, že sa konajú dve samostatné výstavy za sebou (napr. v sobotu a v nedeľu), bude prihlasovanie realizované pomocou jedného prihlasovacieho formulára s možnosťou výberu dňa výstavy (napr. sobota, nedeľa, alebo oba dni).
 4. Menu výstavy na webe (obsahujúce informácie pre vystavovateľov a organizátora) bude k dispozícii až po spustení prihlasovania na výstavu.
 5. Sekcia výstavy na webe sa po uskutočnení výstavy zruší do 31 dní a propozície výstavy sa budú zobrazovať v archíve uskutočnených výstav po dobu minimálne 6 mesiacov vrátane bannerov sponzorov podľa bodu 2. e. .

5. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor súhlasí so všeobecnými podmienkami a podmienkami stanovenými v dokumente Balíky Služieb (cavyshow) v momente zverejnenia propozícií výstavy na tomto webe a zaväzuje sa ich dodržiavať počas realizácie výstavy. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zrušením realizácie prihlasovania na výstavu zo strany organizátora.
 2. Správca webu má právo prerušiť realizáciu výstavy v prípade, že vyhodnotí porušenie všeobecných podmienok, výstavného poriadku, zásad Fair Play, alebo iných predpisov a nariadení, ako aj na základe podnetu od ľubovoľnej zložky Slovenského zväzu chovateľov (ZO, PK, ...).
 3. Za každý deň samostatnej výstavy je organizátor povinný uhradiť poplatok. Poplatok je splatný do 10 pracovných dní po uskutočnení výstavy na účet Fio banka, SK93 8330 0000 0022 0065 7110.
 4. Správca webu má právo odmietnuť realizáciu výstavy bez povinnosti udania konkrétneho dôvodu.
 5. Všeobecné podmienky môžu byť správcom zmenené výhradne v období, počas ktorého neprebieha prihlasovanie na výstavu (obdobie od spustenia prihlasovania až do uzávierky výstavy). Správca webu je povinný informovať organizátora o zmenách len v období zverejnenia danej výstavy na webe.
 6. Všetky ustanovenia v tomto dokumente sú v platnosti od 01.06.2024 a vykonávané správcom, vlastníkom a kontaktnou osobou webu, Lukášom Klimšom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).