Organizátori majú na výber z troch balíkov pre realizáciu výstav posudzovaných podľa slovenského štandardu morčiat na cavyshow.sk a cavyshow.eu (ďalej len "cavyshow").
Táto voľba určuje aj povinnosti medzi organizátorom a cavyshow, pričom ďalšie ustanovenia sa nachádzajú vo VOP.

Prosím, navštívte túto stránku na zariadení s väčším displejom, ako je tablet alebo notebook, aby ste mohli zobraziť obsah stránky.
Základný balík (1 výstava = 4 €) Štandardný balík (1 výstava = 5 €) Extra balík (1 výstava = 6 €)
Organizátor má k dispozícií príručku pre organizovanie výstav.
Spolupráca na tvorbe propozícií, ktoré musia byť v súlade s modelmi cavyshow. EN, PL a HU verzie sú generované automaticky.
CZK platba môže, ale nemusí byť k dispozícii. CZK platba musí byť k dispozícii (nemusí byť povinná pre vystavovateľov).
Možnosť využitia výstavných účtov v EUR aj CZK vo FIO banke (okamžité platby).
Propozície sú po schválení PK morčiat SZCH zverejnené na webe.
Po zverejnení dostanú užívatelia informačný email o výstave v jazykoch SK/EN/PL/HU podľa ich preferencií.
Do spustenia prihlasovania je prezentácia výstavy úlohou organizátora.
Prihlasovanie sa spúšťa zvyčajne v NEDEĽU 20:00 a ukončuje v STREDU 20:00 predchádzajúceho týždňa pred výstavou.
Do 24 hodín po spustení prihlasovania dostanú užívatelia email o spustení prihlasovania.
Organizátor si overuje členstvá v org. vystavovateľov sám. Cavyshow overuje členstvo v organizáciách morčiat na základe VP (každý vystavovateľ je overený len jedenkrát ročne).
Od podania prihlášky dostávajú vystavovatelia emaily: aktualizácie propozícií, informácie o uzávierke, odkazy na predvyplnené veterinárne osvedčenie, katalóg, pokyny a výsledky.
Funkcie webu: štatistiky prihlášok, kalkulácia EUR a CZK poplatkov s QR (prípadne aj evidencia CZK platieb).
Ak organizátor prijíma poplatky na svoj účet, musí hlásiť prijaté platby do 48 hodín osobe zodpovednej za prihlášky alebo nastaviť email notifikácie platieb.
  Ak sa využijú výstavné účty cavyshow, do 24 hodín po uzávierke sa zasielajú vyplatené prostriedky na účet organizátora s výpisom platieb.
Po termíne dohlasovania (morčatá "X") sa zostavujú podklady pre organizátora na základe vybraného balíka a zasielajú sa mu ešte v ten deň na jeho email vo formáte PDF alebo ako Excel súbor.
Správca cavyshow odošle organizátorovi zoznam prihlásených morčiat (excel súbor), vystavovateľov a evidenciu platieb. Organizátor si sám vytvorí katalóg a ďalšie tlačoviny. Správca cavyshow vytvorí katalóg, posudzovacie lístky, výsledkové listiny pre org. aj posudzovateľov a ďalšie.
Na žiadosť organizátora bude katalóg s pokynmi zaslaný vystavovateľom na email prípadne aj zverejnený. 1-2 dni pred výstavou sú odoslané pdf katalógy v 4 jazykoch na email vystavovateľov. Katalóg (pdf aj online verzia) je zverejnený na webe v deň výstavy o 8:00 (prípadne skorej na žiadosť organizátora).
  Ak organizátor povolí dohlásenie alebo zámenu morčiat po termíne dohlasovania, keď už dostal a vytlačil tlačoviny, je možné pre tieto morčatá samostatne vygenerovať posudzovacie lístky. Organizátor si údaje do tlačovín dopíše ručne, ak nepožiada o ich opätovné zaslanie.
Organizátor zapisuje výsledky na výstave do tlačenej listiny. Organizátori (posudzovatelia) zapisujú výsledky elektronicky na web, kde sú okamžite k dispozícii.
  Po zapísaní bodov generuje web pre organizátora nominované morčatá na ocenenia (TOP10 pri každom ocenení založenom na plemenách a vek. triedach).
Organizátor zapíše výsledky (body aj ocenenia) na cavyshow do 3 dní, pri viacdňovej výstave do 4 dní. Organizátor musí zapisovať body priebežne, pred vyhlasovaním víťazov. Zoznam ocenení musí byť zapísaný do 24 hodín od ich vyhlásenia, pri viacdňovej výstave do 48 hodín.
Správca cavyshow do 24 hodín od zápisu zverejní výsledky aj víťazov na webe a informuje vystavovateľov emailom.
Po zverejnení výsledkov plynie cca 4 dňová lehota pre nahlásenie chýb.
Organizátor si sám vytvorí výsledkovú listinu pre PK. Správca cavyshow pripraví výsledkovú listinu podľa podmienok VP a predloží ju organizátorovi.
Organizátor zašle výsledkovú listinu na PK a správcovi cavyshow do 14 dní (bude trvalo zverejnená na cavyshow) Najneskôr do 14 dní je výsledková listina zaslaná na PK morčiat SZCH a trvalo zverejnená aj na cavyshow. Online výsledky sú publikované na webe do 30 dní od konania výstavy.
Podmienky sú záväzné a nemenné pre obe strany. Výnimku tvoria výstavy počas Celoštátnej výstavy SZCH a Európskej výstavy EE, kde sa podmienky môžu po vzájomnej dohode prispôsobiť mimoriadnym okolnostiam.
Porušenie podmienok tohto dokumentu a VOP zo strany organizátora vedie pri budúcej výstave k možnosti využitia o stupeň nižšieho balíka. Ak sa porušenia vyskytnú pri najnižšom balíku, organizátorovi bude pri ďalšej výstave povolený len základný balík. Opakované porušovanie podmienok môže viesť k úplnému zamedzeniu možnosti organizovať výstavy prostredníctvom cavyshow.
Ak cavyshow nesplní požiadavky organizátora vyplývajúce z rozsahu služieb daného balíka, má organizátor nárok na 50% zľavu.

Základný balík Štandardný balík Extra balík

Podmienky platné a záväzné ku 1.6.2024